Shared Hosting - small

 • Directadmin
 • Schijfruimte 1 GB
 • Dataverkeer (p/m) 30 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 1,25
Meer info Bestellen

Shared Hosting - Medium

 • Directadmin
 • Schijfruimte 2 GB
 • Dataverkeer (p/m) 60 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 2,30
Meer info Bestellen

Shared Hosting - Large

 • Directadmin
 • Schijfruimte 3 GB
 • Dataverkeer (p/m) 90 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 3,80
Meer info Bestellen

Shared Hosting - XLarge

 • Directadmin
 • Schijfruimte 4 GB
 • Dataverkeer (p/m) 120 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 5,20
Meer info Bestellen

Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u onze Algemene Voorwaarden lezen van Extreemhost.
Algemene leveringsvoorwaarden voor de levering van Producten en Diensten door Extreemhost.

Artikel 1. Definities
1. Extreemhost: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09208125.
2. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepaalde regels die vastgelegd zijn.
3. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die met Extreemhost een overeenkomst heeft afgesloten.
4. Dienst: de specifieke dienst die Extreemhost met Consument overeenkomt, Zoals vermeld in de overeenkomst dan wel offerte.
5. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels die op het internet zoals vastgelegd zijn in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Extreemhost en Consument krachtens welke Extreemhost de Dienst zal uitvoeren.
7. Deze algemene voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
8. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).
9. Website: https://extreemhost.nl

Artikel 2. Uitvoering van de dienst
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Extreemhost zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Consument.
2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Extreemhost dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Extreemhost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Extreemhost accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.
4. Consument is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Consument er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Extreemhost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Extreemhost worden verstrekt.
5. Het is Extreemhost toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Consument aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Consument.
6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Extreemhost Consument een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Consument toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Consument naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de overeenkomst aangegeven grenzen. Consument zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
7. Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Consument te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Consument dit zo spoedig mogelijk aan Extreemhost te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
8. Extreemhost heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Consument ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Extreemhost niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW), tenzij anders aangeven.
2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Extreemhost zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Extreemhost gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Extreemhost zal Consument, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Consument heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Alle voor Extreemhost uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Consument, mits deze aan Consument te wijten zijn.

Artikel 4. Hosting en aanverwante diensten
1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Consument aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Consument zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Extreemhost die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
3. Extreemhost hanteert een klachten procedure waarmee derden 'klagers' een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Extreemhost gerechtvaardigd is, is Extreemhost gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Extreemhost in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Consument te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Extreemhost zal Consument informeren over het verloop van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Extreemhost gerechtigd hiervan aangifte te doen. Extreemhost kan hierbij alle relevante informatie over Consument en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Extreemhost verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Consument aangeboden informatie is Extreemhost gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
6. Consument vrijwaart Extreemhost voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Extreemhost is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Consument lijdt door een ingrijpen van Extreemhost in het kader van de klacht procedure.
7. Consument onthoudt zich ervan overige Consumenten of internet gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Consument verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Consument weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Extreemhost, overige Consumenten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Extreemhost zal Consument op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
8. Consument zal zich houden aan de Netiquette.
9. Zonder toestemming van Extreemhost is het Consument verboden de door Extreemhost verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
10. Het is Consument niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
11. Extreemhost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Consument mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Extreemhost bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
12. Consument verstrekt hierbij Extreemhost een onbeperkte licentie om alle door Consument via de systemen van Extreemhost verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Extreemhost geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Extreemhost.
13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Consument.

Artikel 5. Gebruik van Domeinnamen en IP-adressen
1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Extreemhost voor Consument zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Extreemhost vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Consument kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Extreemhost, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Consument en Consument is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Consument vrijwaart Extreemhost tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Extreemhost geen bemiddeling heeft verleend.
5. Consument vrijwaart en houdt Extreemhost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Consument.
6. Extreemhost is niet aansprakelijk voor het verliezen door Consument van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Extreemhost.
7. Indien Extreemhost een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van De Consument, zal Extreemhost medewerking verlenen aan verzoeken van Consument tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
8. Consument dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.
9. Extreemhost heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer Consument aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Consument in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
10. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van Consument is Extreemhost gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
11. Extreemhost heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Consument toe te wijzen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
1. Extreemhost zal voor het door Consument verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Consument. De betalingstermijn van deze declaratie is één maand na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de overeenkomst.
2. In afwijking van het vorige lid is Extreemhost niet verplicht een declaratie te sturen indien de overeenkomst een duurovereenkomst is. Consument zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Extreemhost.
3. Na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na de betalingstermijn is Consument die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Extreemhost.
4. Indien Consument niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Consument medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld waarbij € 13,50 euro administratie kosten in rekening worden gebracht. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Consument zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5. Bij een niet tijdige betaling is Consument, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incasso kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Consument in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Consument wordt gelegd, Consument overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7. In bovenstaande gevallen heeft Extreemhost voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Consument die hierdoor mocht ontstaan.
8. Consument kan een aanvraag doen bij Extreemhost voor de facturen per post te zenden, dit brengt € 2,50 euro (inclusief 19% BTW) administratie kosten mee per factuur.

Artikel 7. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden. Tenzij Consument uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop stilzwijgend verlengd voor een jaar.
2. Consument mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
3. Het vorige lid 2 geldt alleen indien Consument niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Consument wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van 1 (één) maanden tegen het einde van de duur van de overeenkomst.
4. Consument kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Consument mag daarnaast ook per e-mail, via het klantaccount (controlepaneel) en schriftelijk opzeggen.
5. Indien na beëindiging blijkt dat Consument meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Extreemhost het verschil binnen 30 (dertig) dagen restitueren.
6. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Extreemhost gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Consument op te heffen. Extreemhost is niet verplicht in dat geval Consument een kopie van deze data te verschaffen.
7. Door Extreemhost opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Extreemhost is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Consument hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
8. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Indien Consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Consument het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden binnen 7 (zeven) werkdagen na de totstandkoming, tenzij Extreemhost reeds met instemming van Consument binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Consument wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
10. Indien Consument enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt heeft Extreemhost het recht alle met betrokken Consument gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Extreemhost op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Extreemhost of diens licentiegevers.
2. Consument verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Consument de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Het is Consument niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
4. Het is Extreemhost toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Extreemhost door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Consument niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Consument zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Extreemhost, onverminderd het recht van Extreemhost om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Extreemhost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Extreemhost behoudt zich het recht voor van haar Consument te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.
2. Extreemhost is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Extreemhost mag daarvoor antivirus software draaien om de schade haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
3. Extreemhost is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Extreemhost is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
5. De eventuele aansprakelijkheid van Extreemhost is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
6. Consument vrijwaart Extreemhost voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Extreemhost geleverde producten en/of diensten.
7. Extreemhost is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Extreemhost werkzaam zijn.

Artikel 10. Levertijd
1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Extreemhost wordt ontvangen.
2. Door Extreemhost opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Dienstverlening
1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Extreemhost vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Extreemhost geen reactietijd garanties geven.

Artikel 12. Beschikbaarheid van de dienst
1. Extreemhost zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Extreemhost opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
3. Extreemhost zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Extreemhost is hierbij echter afhankelijk van haar Leverancier(s). Extreemhost is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
4. Extreemhost zal zich inspannen om te zorgen dat Consument gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Extreemhost. Extreemhost kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
5. Indien naar het oordeel van Extreemhost een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Extreemhost of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Extreemhost gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 13. Connectiviteit
1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Consument. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze overeenkomst.
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Consument gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
4. Extreemhost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Consument mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Extreemhost bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 14. Personeel
1. Consument zal werknemers van Extreemhost die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Consument verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
2. Het is Consument niet toegestaan om zolang de relatie tussen Consument en Extreemhost voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Extreemhost in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Extreemhost. Onder werknemers van Extreemhost worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Extreemhost of van één van de aan Extreemhost gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Extreemhost of van één van de aan Extreemhost gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15. Storingen & overmacht
1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Extreemhost door zijn eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Extreemhost kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2. Extreemhost heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Extreemhost zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Consument tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Extreemhost is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
3. Extreemhost heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Extreemhost zich inspannen om Consument daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Consumenten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Consument van een bepaalde aanpassing af te zien. Extreemhost is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo aanpassing.
4. Extreemhost zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Consument te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1. Zo lang Consument geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Extreemhost.
2. In geval Consument enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Extreemhost niet nakomt is Extreemhost zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Extreemhost op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 17. Geheimhouding
1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
2. Extreemhost zal geen kennis nemen van data die Consument opslaat en/of verspreidt via de systemen van Extreemhost, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Extreemhost daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Extreemhost zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 18. Reclame
1. Bij gebreke van verplichtingen van Extreemhost dient Consument, uiterlijk 30 (dertig) dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Extreemhost.
2. Indien Extreemhost de reclame gegrond acht, worden na overleg met Consument de relevante producten of dienst(en) vervangen of vergoed.
3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product of dienst.
4. Reclame schort verplichtingen van Consument niet op.

Artikel 19. Klachten
1. Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 (vijf) werkdagen mag Consument een reactie op de klacht verwachten.
2. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

Artikel 20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Extreemhost behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Extreemhost of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Consument een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 21. Slotbepalingen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Extreemhost gevestigd is.
4. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
6. De door Extreemhost ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Extreemhost, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Consument.
7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
8. Consument is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Extreemhost. Extreemhost kan dit doen zonder toestemming van Consument.

Contact informatie
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres informatie
Extreemhost
Brederostraat 18
6901 LP Zevenaar
Nederland (Gelderland)

Telefoon: +31 (0)316-234040
E-mail: admin@extreemhost.nl
Website: https://extreemhost.nl/

Ga terug naar boven